ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานกับธนาคารในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร
9 พฤษภาคม 2556
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
------------------------------------------------        ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานกับธนาคารในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะ
 • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุไม่เกิน 28 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานที่สาขาของธนาคาร หรือปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ เข้างานเป็นกะได้
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ดี
 • หากมีประสบการณ์ในด้านการเงิน สินเชื่อ และบัญชี 1 ปีขึ้นไป จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
        ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้  สามารถสมัครผ่านทาง  Website  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  (www.ghbank.co.th) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิธีการคัดเลือก
        ธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัครที่ผ่านทาง Website ของธนาคาร โดยสงวนสิทธิที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้หนึ่งเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ  โต้แย้งมิได้
        กรุณาตรวจสอบ E-mail  ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบ และการแจ้งผลต่าง ๆ  ผ่าน E-mail ของท่านเท่านั้น  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการสมัครงาน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  โทร. 0-2202-1951 หรือ 0-2202-1246

    
                
ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์