ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)
5 มิถุนายน 2556

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

------------------------------------------------

                        ตามที่ท่านได้ยื่นความประสงค์สมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต  (http://www.ghbank.co.th/)  กับธนาคารอาคารสงเคราะห์  เพื่อสมัครเข้าทำงานและไปปฏิบัติงาน ณ สาขา และสาขาย่อยของธนาคาร  ซึ่งธนาคารได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

                        เนื่องจากมีเหตุขัดข้องด้าน Net Work ของธนาคาร (บางช่วงเวลา)  ทำให้ผู้ที่มีสิทธิทดสอบข้อเขียนตกหล่นไป  ดังนั้น ธนาคารจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)  ตามตารางรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ   โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

วันที่สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่  8  มิถุนายน พ.ศ.2556  

เวลาสอบข้อเขียน 09.00 – 12.00 น. (หากไปหลังเวลา 09.15 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

          - เลขที่สอบ     826 – 851   ห้องพรหมพินิจ  ชั้น 3  อาคาร 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

เวลาสอบข้อเขียน 13.00 – 16.00 น. (หากไปหลังเวลา 13.15 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

         - เลขที่สอบ     852 – 877  ห้องพรหมพินิจ  ชั้น 3  อาคาร 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
         1. โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
         2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงในวันเข้าสอบ
         3. นำสำเนาหลักฐานไปมอบให้เจ้าที่ธนาคารในวันสอบ คือ (ให้ระบุเลขที่สอบมุมบนขวา)
             3.1 คุณวุฒิการศึกษา (transcript)  ที่แสดงเกรดเฉลี่ย จำนวน 1 ฉบับ
             3.2 ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
             3.3 รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
             3.4 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
         4. ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
         5. ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ข้อสอบปรนัย                   ทดสอบความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และตรรกศาสตร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน    วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2556
                                                ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11 อาคาร 2   หรือทาง web site ของธนาคาร
http://www.ghbank.co.th/

คำเตือน :            หากมีการทุจริตในการสอบ ธนาคารจะตัดสิทธิในการพิจารณารับเข้าทำงานกับธนาคาร

ทั้งนี้    ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบข้อเขียนข้างต้น   ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติ
ตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้   หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตาม
ที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณารับเข้าทำงานกับธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2556

ฝ่ายบริหาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

             
หมายเหตุ  :  - สำหรับแถวที่นั่งสอบ จะติดประกาศไว้ที่หน้าห้องสอบ
- โปรดไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบแถวที่นั่งสอบ

รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

เลขที่

ชื่อ - สกุล

เลขที่

ชื่อ - สกุล

826

นาย

กมล

ดำกระเด็น

852

นางสาว

ไพลิน

พันธ์ทิพย์ศักดิ์

827

นางสาว

กาญจนา

ทูนส่าง

853

นางสาว

ภคมน

การศิริ

828

นางสาว

ขวัญภิรมย์

อบอุ่น

854

นางสาว

ภัทรนันท์

กั้นฝากลาง

829

นางสาว

แคทรียา

สวัสดี

855

นางสาว

ภัทรียา

นวลใย

830

นางสาว

จันทิมา

เจริญมาส

856

นางสาว

ภัสรลักษณ์

มังคละกนก

831

นางสาว

จีรวรรณ

มหาละออง

857

นางสาว

ภัสราภรณ์

พิบูลย์

832

นางสาว

ฉัตรฟ้า

มหาราช

858

นางสาว

เมวดี

ภูจำปา

833

นาย

เฉลิมรัฐ

โขมพัตร

859

นางสาว

รัศมี

ยอดเเก้ว

834

นางสาว

ชนาภา

มหาพรม

860

นางสาว

วนิดา

วรรธโนรมณ์

835

นางสาว

ชลธิชา

ศรีภิรมย์

861

นางสาว

วรณัน

รัตน์คุณากร

836

นางสาว

ชลลดา

อภิรูป

862

นางสาว

วรรณิศา

จันธิมา

837

นางสาว

ณัฏฐิ์มาฎา

แสงมณี

863

นางสาว

วราพร

ไกรวงค์

838

นางสาว

ณัฐภรณ์

ดงบังสถาน

864

นางสาว

วราภรณ์

จันทิมา

839

นางสาว

ธัญลักษณ์

เพชรสุทธิ์

865

นางสาว

วิภาวี

จันทร

840

นางสาว

นฤมล

อินตา

866

นางสาว

วิมลวรรณ

ดวงจันทร์

841

นาย

นัฐกาณฑ์

ราโชธร

867

นางสาว

ศิริภา

ชูโชนะ

842

นางสาว

นันธิดา

ปิ่นหิรัญ

868

นาย

ศุภกิตติ์

นพรัตน์

843

นางสาว

นิโลบล

ดอกไม้แก้ว

869

นางสาว

ศุภิญา

นิลผาย

844

นางสาว

นุชนภา

ไชยศีรษะ

870

นางสาว

สมปอง

อ่อนคง

845

นางสาว

ประกายมาศ

เทพาศิริ

871

นาย

สิทธินันท์

วะมะพุทธา

846

นางสาว

พรธนัส

วรรธนเลปกร

872

นางสาว

สุพรรณี

พรหมทอง

847

นางสาว

พรพรรณ

พรมโชติ

873

นาย

สุรศักดิ์

กุลเสนชัย

848

นางสาว

พัชรามล

อินทร์สุวรรณโณ

874

นางสาว

หทัยชนก

หงษ์อ่อน

849

นาย

พันธรักษ์

นานช้า

875

นางสาว

อรทัย

กัณเกตุ

850

นางสาว

เพชรพันธ์

สุพรรณฝ่าย

876

นางสาว

อาภากร

วัฒนาสุวรรณ์กูล

851

นางสาว

เพียงเพ็ญ

ศรีมูล

877

นาย

อิทธิพัทธ์

เอี่ยมสมาน