ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
flash
บัตรบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)

บัตร ATM ธอส. 1 บัตร มีบัญชีร่วมได้ 3 บัญชี ได้แก่ ออมทรัพย์ , กระแสรายวัน, และบัญชีเงินกู้ โดยมีบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีหลัก ลูกค้าสามารถใช้บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันถอนเงินได้ที่เครื่อง ATM POOL สำหรับบัญชีเงินกู้ลูกค้าสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเพื่อชำระหนึ้เงินกู้ของตนเอง หรือโอนชำระหนี้เงินกู้ให้กับบุคคลอื่นผ่านเครื่อง ATM ของธอส.

ระยะเวลาให้บริการ

 • บัตร ATM GHB ให้บริการตั้งแต่เวลา 03.00 - 22.45 น.
 • โอนเงินระหว่างธนาคาร ORFT ตั้งแต่เวลา 03.00 - 22.45 น.
 • เครื่อง ATM GHB ให้บริการ 22 ชั่วโมง 45 นาที (หยุดให้บริการ 22.45 – 00.00 น.)


เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ให้บริการ
  • ถอนเงินสด
  • โอนเงินระหว่างบัญชี ธอส. 
  • โอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
  • โอนชำระหนี้เงินกู้ ผ่านบัตร ATM ธอส.
  • สอบถามยอดเงินฝาก
  • สอบถามยอดเงินกู้
  • เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน


   วงเงินที่ทำรายการต่อวัน

   รายการ จำนวน
   ถอนเงิน
   - ลูกค้าสามารถเลือกวงเงิน
   สูงสุดที่จะถอนได้ในแต่ละวัน
   โดยสามารถกำหนดเป็นวง
   เงิน20,000 บาท 50,000
   บาท หรือ 100,000 บาท
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ
   บัตร  ATM
   - กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยน
   วงเงินการถอนลูกค้าสามารถ
   ยื่นความประสงค์ได้ที่
   เคาน์เตอร์การเงินและ
   สาขาทั่วประเทศ
   โอนเงินบัญชี ธอส.

   ลูกค้าสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่ผูกร่วมในบัตรเดียวกัน หรือโอนเงินไปยังบุคคลอื่นซึ่งเป็นบัญชี ธอส. โดยทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของ ธอส.

   ไม่เกิน 900,000 บาท
   โอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

   (วงเงินโอนไม่เกิน 50,000 บาท / ครั้ง)
   ลูกค้าสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีของ ธอส. เพื่อเข้าบัญชีของต่างธนาคาร โดยทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของ ธอส. หรือเครื่อง ATM ของบัญชีปลายทางเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
   ตั้งแต่วันที่  8 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

   ไม่เกิน 200,000 บาท
   โอนชำระหนี้เงินกู้ ธอส.

   ลูกค้าสามารถทำรายการโอนชำระหนึ้เงินกู้ภายในบัตรเดียวกัน หรือโอนชำระหนี้เงินกู้ให้กับบุคคลอื่นผ่านเครื่อง ATM ของธอส.

   ไม่เกิน 900,000 บาท

   จำนวนครั้งที่ทำรายการต่อวัน

   รายการ จำนวน
   [รายการ]
   รายการถอนเงิน 3 หรือ 10 *
   *จำนวนครั้งในการทำรายการ
   ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบัตร ATM 
   รายการโอนเงินบัญชี ธอส.
   3
   รายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT) 99
   รายการสอบถามยอดเงินในบัญชี 3
   รายการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 1

   อัตราค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

   คุณกดรหัสผิด ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากเกินทางธนาคาร จะทำการปิดการให้บริการบัตรนั้นทันที คุณจะต้องโทรติดต่อ Call Center เพื่อแจ้งขอเปิดใช้บัตรได้ตามปกติ

   * กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรบริการอิเล็กทรอนิกส์ บัตรถูกปิดการให้บริการ หรือแจ้งอายัดบัตร โปรดโทรติดต่อ Call Center โทร. 0-2645-9000