การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
flash


ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.75
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 1.00
ออมทรัพย์ Premier Savings  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท หรือ มากกว่า 20 ล้านบาท 0.500
- ตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 20 ล้านบาท 2.250
( 1 พ.ค. - 15 ก.ค. 58 )  
 ออมทรัพย์พิเศษ  1.50
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท  1.00
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.25
ธอส.รักการออม
 1.75
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
(10,000 บาทขึ้นไป)
2.00
 ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.375
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.625
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.625
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.875
เงินฝากประจำ 11 เดือน แบบขั้นบันได  
เดือนที่ 1-5 2.00
เดือนที่ 6-10 2.25
เดือนที่ 11 3.50
(ขยายระยะเวลาตั้งแต่ 1 เม.ย - 15 ก.ค. 2558)  
เงินฝากประจำ 14 เดือน แบบขั้นบันได (Step Up)  
เดือนที่ 1-5 2.375
เดือนที่ 6-10 3.000
เดือนที่ 11-12 3.750
เดือนที่ 13-14 4.000
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  
ประจำ 1 ปี 1.875
ประจำ 2 ปี 2.125
ประจำ 3 ปี 2.25
ประจำ 5 ปี 2.50
ประจำสะสมทรัพย์ (ฝากครบ 2 ปี บวกเพิ่ม 1%)
1.875
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.00
7 วัน 1.25
14 วัน 1.25
1 เดือน 1.25
2 เดือน 1.25
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.375
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.625
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.625
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.875
1 ปี 1.875
2 ปี 2.125
3 ปี 2.25
5 ปี 2.50
"เงินฝากออมทรัพย Happy Home สําหรับลูกคาสินเชื่อของธนาคาร"  
- ยอดเงินฝากคงเหลือไมเกิน 1,000,000 บาท 2.50
- ยอดเงินฝากคงเหลือมากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป *0.75
จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตรา  
ดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย" ของยอดเงินฝาก  
ํมากวา 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณขณะนั้น  
(คํานวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแตละวันทั้งจํานวน  
*หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศ  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ตั้งแต่ 1พย.57-31พค.58)
 

 

ประกาศ ณ.วันที่ 23 มี.ค.2558

Pay Card เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร