การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
flash


ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.750
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 1.000
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท  1.000
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.250
ธอส.รักการออม
 1.375
ออมทรัพย์พิเศษ  1.375
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (10,000 บาทขึ้นไป) 1.875
ออมทรัพย์ Happy Home สําหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
(ตั้งแต่ 1พย.57-30 มิ.ย.59)
 
- วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท 2.250
- วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป *0.750
จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย์" ของยอดเงินฝากมากว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
(คํานวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันทั้งจํานวน)
*หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ออมทรัพย์ "Double Savings"
 
-  วงเงินฝากไม่เกิน 500 ล้านบาท
 2.000
-  วงเงินฝากที่เกิน 500 ล้านบาท จะได้รับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคารทั้งจำนวน

(นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559)
 
ออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"1.500
(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารเงินฝาก GH BANK Pay-Roll)

 ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.250
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.500
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.500
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.750
ประจำ 1 ปี 1.750
ประจำ 2 ปี 2.000
ประจำ 3 ปี 2.125
ประจำ 5 ปี 2.375
ประจำสะสมทรัพย์ 1.750% (ฝากครบ 2 ปี บวกเพิ่ม 1%)
1.750
เงินฝากประจำ 12 เดือน

 เดือนที่ 1-4 1.250
 เดือนที่ 5-8 1.500
 เดือนที่ 9-12 3.250
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.000
7 วัน 1.125
14 วัน 1.125
1 เดือน 1.125
2 เดือน 1.125
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.250
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.500
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.500
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.750
1 ปี 1.750
2 ปี 2.000
3 ปี 2.125
5 ปี 2.375

 

ประกาศ ณ.วันที่ 2 มิ.ย.2558

คำนวณสินเชื่อ