การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
flash


ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.750
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 1.000
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท  1.000
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.250
เงินฝาก ธอส. อิ่มบุญ 
(เงินฝากประจำ 5 เดือนแบบขั้นบันได)
 
  เดือนที่ 1 - 4
 1.650
  เดือนที่ 5
 2.900
  เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.90% ต่อปี  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
 
ธอส.รักการออม
 1.375
ออมทรัพย์พิเศษ  1.375
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (10,000 บาทขึ้นไป) 1.875
ออมทรัพย์ Happy Home สําหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
(ตั้งแต่ 1พย.57-30 ธ.ค.58)
 
- ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท 2.250
- ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป *0.750
จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย์" ของยอดเงินฝากมากว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
(คํานวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันทั้งจํานวน)
*หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
 ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.250
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.500
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.500
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.750
ประจำ 1 ปี 1.750
ประจำ 2 ปี 2.000
ประจำ 3 ปี 2.125
ประจำ 5 ปี 2.375
ประจำสะสมทรัพย์ 1.750% (ฝากครบ 2 ปี บวกเพิ่ม 1%)
1.750
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.000
7 วัน 1.125
14 วัน 1.125
1 เดือน 1.125
2 เดือน 1.125
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.250
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.500
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.500
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.750
1 ปี 1.750
2 ปี 2.000
3 ปี 2.125
5 ปี 2.375

 

ประกาศ ณ.วันที่ 2 มิ.ย.2558

Pay Card คำนวณสินเชื่อ