ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
flash

 

ประกาศ ณ.วันที่ 26 กันยายน 2559

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.750
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 0.900
ธอส.รักการออม 1.000
ออมทรัพย์พิเศษ 1.000
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (10,000 บาทขึ้นไป) 1.500
ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.000
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.000
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.150
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.150
ประจำ 1 ปี 1.500
ประจำ 2 ปี 1.600
ประจำ 3 ปี 1.750
ประจำ 5 ปี 2.000
ประจำสะสมทรัพย์ (ฝากครบ 2 ปีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด บวกเพิ่ม 1%) 1.500
   
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับการเปิดสาขาใหม่และ/หรือยกระดับสาขาในปี 2560
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
บวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ. ขณะนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

ที่ประกาศ ธนาคาร ณ.ขณะนั้น บวกเพิ่มร้อยละ 0.25
หมายเหตุ ยกเว้นการรับเงินฝากสำหรับคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ  
   
เงินฝากออมทรัพย์ New Gen
 
  - วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1 แสนบาท 1.000
  - วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท – 1,000,000 บาท
1.550
  - สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 ล้านบาทขึ้นไป 1.000

(ทั้งนี้ให้ยกเว้นกรณีเงินฝากที่เกิน 1 ล้านบาท ที่เกิดจากการจ่ายดอกเบี้ย  ตามงวดบัญชี สำหรับการจ่ายดอกเบี้ย 1 ปี เท่านั้น ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย  เงินฝากร้อยละ 1.55 ต่อปีด้วย  และยกเว้นการเปิดบัญชีใหม่สำหรับคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ)


 หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร 
   
เงินฝากออมทรัพย์ Flexi  
  - วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท 1.500
  - วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 20 ล้านบาท 0.900
หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มพิเศษอีก 0.25%
ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาการตัดรอบการถอนเงินและการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษทุกวันที่ 25  ของเดือน  
เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)  และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9) โดยผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ - 54 ปี  ณ วันที่เปิดบัญชี 
 
   
ออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"
(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารเงินฝาก GH BANK Pay-Roll)
1.500
  
เงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์
 
 - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 กรกฎาคม 25601.500
 - วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 25601.600
 - วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 พฤษภาคม 25612.000
 (ยกเว้นคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ) หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 ต่อปี
  
ออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
 
   - วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท
1.750
   - วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย์"  ของยอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น*0.750
(คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันทั้งจำนวน) 
*หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
   
ออมทรัพย์ Members Get Members
 
   - วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 50,000 บาท
0.500
   - วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.500
   - วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5,000,000 บาทขี้นไป 0.500
-แนะนำเพื่อนเปิดบัญชีตั้งแต่ 3 คนขี้นไป บวกเพิ่มเท่ากับ 0.15% ต่อปี  
-แนะนำเพื่อนเปิดบัญชีตั้งแต่ 5 คนขี้นไป บวกเพิ่มเท่ากับ 0.25% ต่อปี  
(บวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบัญชีจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ นำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าในงวดการจ่ายดอกเบี้ยวันที่ 29 ธันวาคม 2560)  
   
ออมทรัพย์รับสุข (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
  - วันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 1.500
  - วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 1.800
(ยกเว้นคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ) หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.65 ต่อปี
  
เงินฝากประจำ 55 Plus (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)
 
   - เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ10,000 บาท
 2.000
  
เงินฝากออมทรัพย์ 1.63% (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)
 
   - ตั้งแต่วันที่เปิด บัญชี ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เท่ากับ 1.63% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร)
 1.630
  
เงินฝากออมทรัพย์ SENIOR  PROMPTPAY (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)
 
   - เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแ รกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
(สำหรับผู้เปิดบัญชีที่มีอายุ 55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชีและสมัครใช้บริการ P ROMPPAY กับธนาคาร)
     อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น +0.75% ต่อปี เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเปิดใช้บริการ PromptPay เท่านั้น (หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น)
 0.750
  
ออมทรัพย์ The First Savings (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี) 
  -  ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 50,000
1.375
  -  ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท1.500
  -  ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป1.750
หมายเหตุ (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ) 
   
ออมทรัพย์ “Premier Savings” (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
  - วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 - 20,000,000 บาท 1.500
  - วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท หรือสูงกว่า 20,000,000บาท 0.500
หมายเหตุ (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ)  
   
ออมทรัพย์ "High Savings" (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
  - วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท 1.500
  - วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท หรือสูงกว่า 5,000,000 บาท 0.500
   
ออมทรัพย์ "Double Savings" (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
  - วงเงินฝากไม่เกิน 500 ล้านบาท(นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559)
 2.000
  - วงเงินฝากที่เกิน 500 ล้านบาท จะได้รับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคารทั้งจำนวน
   
ออมทรัพย์ 55 Plus (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
   - ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 50,000
1.500
   - ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 1.750
   
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท  1.000
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.150
   
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.000
7 วัน 0.750
14 วัน 0.750
1 เดือน 0.750
2 เดือน 0.750
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.000
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.000
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.150
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.150
1 ปี 1.500
2 ปี 1.600
3 ปี 1.750
5 ปี 2.000

 

ประกาศ ณ.วันที่ 26 กันยายน 2559