การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
flash


ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.75
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 1.00
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท  1.00
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.25
ธอส.รักการออม
 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ
 1.75
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
(10,000 บาทขึ้นไป)
2.25
 ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.625
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.875
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.875
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2.125
ประจำ 7 เดือน 2.77
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558  
เงินฝากประจำ 14 เดือน แบบขั้นบันได (Step Up)  
เดือนที่ 1-5 2.375
เดือนที่ 6-10 3.000
เดือนที่ 11-12 3.750
เดือนที่ 13-14 4.000
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  
ประจำ 1 ปี 2.125
ประจำ 2 ปี 2.375
ประจำ 3 ปี 2.50
ประจำ 5 ปี 2.75
ประจำสะสมทรัพย์ (ฝากครบ 2 ปี บวกเพิ่ม 1%)
2.125
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.00
7 วัน 1.50
14 วัน 1.50
1 เดือน 1.50
2 เดือน 1.50
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.625
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.875
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.875
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2.125
7 เดือน 2.77
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558  
1 ปี 2.125
2 ปี 2.375
3 ปี 2.50
5 ปี 2.75
"เงินฝากออมทรัพย Happy Home สําหรับลูกคาสินเชื่อของธนาคาร"  
- ยอดเงินฝากคงเหลือไมเกิน 1,000,000 บาท 2.75
- ยอดเงินฝากคงเหลือมากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป *0.75
จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตรา  
ดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย" ของยอดเงินฝาก  
ํมากวา 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณขณะนั้น  
(คํานวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแตละวันทั้งจํานวน  
*หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศ  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ตั้งแต่ 1พย.57-31พค.58)
 

 

ประกาศ ณ.วันที่ 21 พ.ย. 2557

Pay Card เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร