ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
flash

ประกาศ ณ.วันที่ 26 เมษายน 2559

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.75
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ  1.125
ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.125
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.125
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.35
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.35
ประจำ 1 ปี 1.60
ประจำ 2 ปี 1.75
ประจำ 3 ปี 2.00
ประจำ 5 ปี 2.125
ประจำสะสมทรัพย์ 1.750% (ฝากครบ 2 ปี บวกเพิ่ม 1%)
1.60
ธอส.รักการออม
 1.375
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (10,000 บาทขึ้นไป) 1.625
เงินฝากประจำ 55 Plus
 
 - ระยะเวลา 20 เดือน
2
เงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus
 
 - ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 50,000 บาท 1.50
 - ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 1.75
(ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์) 
  
ออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"
(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารเงินฝาก GH BANK Pay-Roll)
1.50
  
ออมทรัพย์แบบขั้นบันได "Step Savings" 
  - วันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 1.350
  - วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559 1.650
  - วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560 1.800
  - วันที่ 12 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 4.500
 หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
 เท่ากับ 2.15 ต่อปี
   
เงินฝากออมทรัพย์ “Premier Savings” (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
- วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 - 20,000,000 บาท 1.75
- วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท หรือสูงกว่า 20,000,000บาท 0.50
หมายเหตุ (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ)  
   
ออมทรัพย์ "High Savings" (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
- วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท 1.75
- วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท หรือสูงกว่า 5,000,000 บาท 0.50
   
ออมทรัพย์ "Double Savings" (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
-  วงเงินฝากไม่เกิน 500 ล้านบาท(นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559)
 2.00
-  วงเงินฝากที่เกิน 500 ล้านบาท จะได้รับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคารทั้งจำนวน
  
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท  1.00
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.25
  
เงินฝากออมทรัพย์ The First Savings
 
 -  ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 50,000 
 1.375
 -  ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท
 1.50
 -  ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป
 1.75
*หมายเหตุ (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ) 
 
  
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.00
7 วัน 1.00
14 วัน 1.00
1 เดือน 1.00
2 เดือน 1.00
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.125
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.125
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.35
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.35
1 ปี 1.60
2 ปี 1.75
3 ปี 2.00
5 ปี 2.125

 

ประกาศ ณ.วันที่ 26 เมษายน 2559