flash


ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.75
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 1.00
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท 1.00
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.25
ธอส.รักการออม
 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ
 1.75
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
(10,000 บาทขึ้นไป)
2.25
ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.625
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.875
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.875
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2.125
ประจำ 1 ปี 2.375
ประจำ 2 ปี 2.625
ประจำ 3 ปี 2.75
ประจำ 5 ปี 3.00
ประจำสะสมทรัพย์ 2.375% ฝากครบ 2 ปี บวกเพิ่มอีก 1%
3.375
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.00
7 วัน 1.50
14 วัน 1.50
1 เดือน 1.50
2 เดือน 1.50
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.625
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.875
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.875
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2.125
1 ปี 2.375
2 ปี 2.625
3 ปี 2.75
5 ปี 3.00

 

ประกาศ ณ.วันที่ 21 มี.ค. 2557

คำนวณสินเชื่อ ค้นหาสาขา Pay Card MD