ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
flash

 

ประกาศ ณ.วันที่ 26 กันยายน 2559

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
กระแสรายวัน 0.375
ออมทรัพย์  
- ต่ำกว่า 1 แสนบาท 0.750
- ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 0.900
ธอส.รักการออม 1.000
ออมทรัพย์พิเศษ  1.000
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (10,000 บาทขึ้นไป) 1.500
ประจำ 3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.000
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.000
ประจำ 6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.150
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.150
ประจำ 1 ปี 1.500
ประจำ 2 ปี 1.600
ประจำ 3 ปี 1.750
ประจำ 5 ปี 2.000
ประจำสะสมทรัพย์ (ฝากครบ 2 ปีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด บวกเพิ่ม 1%) 1.500
เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
 
  - วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท
1.750
  - วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย์"  ของยอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น*0.750
 (คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันทั้งจำนวน) 
 *หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
  
ออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"
(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารเงินฝาก GH BANK Pay-Roll)
1.500
  
เงินฝากออมทรัพย์ The First Savings (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี) 
 -  ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 50,000
1.375
 -  ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท1.500
 -  ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป1.750
หมายเหตุ (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ) 
   
เงินฝากออมทรัพย์ “Premier Savings” (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
- วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 - 20,000,000 บาท 1.500
- วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท หรือสูงกว่า 20,000,000บาท 0.500
หมายเหตุ (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ)  
   
ออมทรัพย์ "High Savings" (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
- วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท 1.500
- วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท หรือสูงกว่า 5,000,000 บาท 0.500
   
ออมทรัพย์ "Double Savings" (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชี)  
-  วงเงินฝากไม่เกิน 500 ล้านบาท(นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559)
 2.000
-  วงเงินฝากที่เกิน 500 ล้านบาท จะได้รับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคารทั้งจำนวน
   
Campus Savings
 
    - ต่ำกว่า 1 แสนบาท  1.000
    - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  1.150
   
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) อัตราดอกเบี้ย
[ร้อยละ]
เมื่อทวงถาม 0.000
7 วัน 0.750
14 วัน 0.750
1 เดือน 0.750
2 เดือน 0.750
3 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.000
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.000
6 เดือน  
- ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 1.150
- ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 1.150
1 ปี 1.500
2 ปี 1.600
3 ปี 1.750
5 ปี 2.000

 

ประกาศ ณ.วันที่ 26 กันยายน 2559