การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496“ ขึ้นและได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2496 โดยมีจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ รายละเอียด


วิสัยทัศน์
"ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร "
(To be a modern and sustainable housing Bank and market leader
in providing comprehensive housing finance services.)พันธกิจ (P-R-I-M-E Mission)

P ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
   (Providing support to government’s housing policies and driving country’s housing industry.)

R ดำรงความเป็นผู้นำด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
   (Remaining a leader in housing finance services - provider for low and middle income people.)

I มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
   (Innovating excellent products and services.)

M มุ่งพัฒนาศักยภาพ และพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน
   (Manpower development – optimizing capacity and creativity development.)

E มุ่งสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมสร้างสรรค์สังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี
   (Excellent corporate governance, social & environmental responsibilities and enriching people’s quality of life.)ค่านิยม (G-I-V-E Value)

G ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
I สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thoughts)
V ร่วมใจทำงาน (Value Teamwork)
E บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)
โลโก้และสัญญลักษณ์ของธนาคาร

โลโก้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วยส่วนสัญญลักษณ์ และตัวอักษรโดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องใช้ควบคู่กันเสมอ เพื่อสะท้อนถึงภาพพจน์อันโดดเด่น ในการเป็นสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคงทันสมัยและมีมิตรไมตรี

สัญญลักษณ์ของโลโก้ธนาคารฯ จะมีรูปทรงที่่สื่อถึงพลัง ของการเคลื่อนไหว และความสมดุลย์ประสานกลมกลืนที่หนักแน่น มั่นคง โดยรูปมือในโลโก้ จะเป็นสัญญลักษณ์แทนธนาคาร ที่คอยโอบอุ้มประคองบ้านไว้ด้วยสองมือของธนาคาร อันสือถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนคนไทย ให้มีอยู่อาศัย ด้วยความเอาใจใส่ในปัญหาอย่างใกล้ชิด ประกอบเข้ากับรูปทรงสามเหลี่ยมเลียนแบบทรงจั่ว หลังคาบ้านด้านนอกของกรอบมือด้านบน และด้านล่าง ซึ่งสามารถสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจธนาคาร ในการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย ไว้อย่างเด่นชัด ในขณะที่สีส้มจะให้ความรู้สึกอบอุ่นจริงใจ และหนักแน่น คลาสสิคอย่างเป็นทางการ กลมกลืนไปกับการใช้เส้นที่มีน้ำหนักมั่นคง