ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง การคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติมพันธกิจ(Mission)                                                  ทำให้คนไทยมี"บ้าน"


      วิสัยทัศน์(Vision)                                          
"ธนาคารที่ดีที่สุด  สำหรับการมีบ้าน "

       ค่านิยม (Value): G-I-V-E

       G ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
       I สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thoughts)
       V ร่วมใจทำงาน (Value Teamwork)
       E บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)


PT_VMV


โลโก้และสัญญลักษณ์ของธนาคาร

โลโก้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วยส่วนสัญญลักษณ์ และตัวอักษรโดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องใช้ควบคู่กันเสมอ เพื่อสะท้อนถึงภาพพจน์อันโดดเด่น ในการเป็นสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคงทันสมัยและมีมิตรไมตรี

สัญญลักษณ์ของโลโก้ธนาคารฯ จะมีรูปทรงที่่สื่อถึงพลัง ของการเคลื่อนไหว และความสมดุลย์ประสานกลมกลืนที่หนักแน่น มั่นคง โดยรูปมือในโลโก้ จะเป็นสัญญลักษณ์แทนธนาคาร ที่คอยโอบอุ้มประคองบ้านไว้ด้วยสองมือของธนาคาร อันสือถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนคนไทย ให้มีอยู่อาศัย ด้วยความเอาใจใส่ในปัญหาอย่างใกล้ชิด ประกอบเข้ากับรูปทรงสามเหลี่ยมเลียนแบบทรงจั่ว หลังคาบ้านด้านนอกของกรอบมือด้านบน และด้านล่าง ซึ่งสามารถสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจธนาคาร ในการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย ไว้อย่างเด่นชัด ในขณะที่สีส้มจะให้ความรู้สึกอบอุ่นจริงใจ และหนักแน่น คลาสสิคอย่างเป็นทางการ กลมกลืนไปกับการใช้เส้นที่มีน้ำหนักมั่นคง