อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตาม MRR, MLR และ MOR ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2559

 

MRRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี6.75%
MLRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา6.40%
MORอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 7.25%
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์