อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตาม MRR, MLR และ MOR ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

 

MRRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี6.75%
MLRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา6.25%
MORอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 7.00%
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์