ธอส. : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ --- GHBank : Government Housing Bank