ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส. ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “Senior Complex บางละมุง”
23 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “Senior Complex บางละมุง” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้ คุณภพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ คุณภานิณี มโนสันติ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ คุณธิดาพร มีกิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ คุณมานพ จันทร์ชอุ่ม ผู้จัดการเขต 3 สำนักงานเขตพัทยา และพนักงาน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้สูงอายุโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงหลัก Universal Design บนพื้นที่ราชพัสดุ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยอาคารพักอาศัย อาคารกิจกรรมส่วนกลาง ห้องพยาบาล ห้องสำนักงาน สระว่ายน้ำ สนามออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำผังแม่บทโครงการ และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) บ.แอลพีเอ็น ดีแวลลอปแมนท์ จำกัด สภากาชาดไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง