ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธอส.ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย และผู้รักษาเงินสาขาย่อย
3 มีนาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย และผู้รักษาเงินสาขาย่อย
------------------------------------------------

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารสาขา  ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย  ผู้รักษาเงินสาขาย่อย  เพื่อปฏิบัติงานในสาขาย่อยของธนาคาร  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย (1)  อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2)  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี  หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชี
มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3)  มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีในสถาบันการเงินมาแล้วไม่
น้อยกว่า 7 ปี
(4)  มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร

 

ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้รักษาเงินสาขาย่อย (1)   อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2)   คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี   การตลาด การเงินการธนาคาร
บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3)  มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชี ในสถาบันการเงินมาแล้วไม่
น้อยกว่า 7 ปี
(4)  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2   ชั้น 11
  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1951  และ 0-2202-1246    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2560   (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ  08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  www.ghbank.co.th   วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  และสอบข้อเขียนวันที่  27 มีนาคม  พ.ศ. 2560


ประกาศ ณ วันที่  3   มีนาคม  พ.ศ.  2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์