ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธอส.ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
9 มีนาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  ผลการคัดเลือก

------------------------------

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ นั้น

บัดนี้ ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจึงขอประกาศผลการคัดเลือกของธนาคาร ดังนี้


ตำแหน่งพนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-


ประกาศ  ณ วันที่   9   มีนาคม   พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์