ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
16 มีนาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน

********************


ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

ตำแหน่ง                  :         พนักงานฝึกอบรม

วันที่สอบ                  :         วันที่  23  มีนาคม พ.ศ.  2560          

สถานที่สอบ             :         ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 11  อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   

เวลา                       :         09.00 – 10.15 น.

เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล
1 นางสาวปรีดาพร  สถาผลเดชา 6 นางสาวภภัสสร  ธีรวรากิตติ
2 นายธัญพัชร  แจ่มสร 7 นางสาวรชยา  เจาวัฒนา
3 นายชนะโชค  สระคำ 8 นายธงชัย  ทองกุม
4 นางสาวสุฐิตา  เอี่ยมวรกุล 9 นางสาวปิยมาภรณ์  ดอกบัว
5 นางสาววรัญญา  สมฤทธิ์ 10 นายฉัตรดาณ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา

เวลา                       :         10.30 – 11.45 น.

เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล
11 นางสาวณิชาดา  สุคนธพันธ์ 15 นางสาวอาทิตยา  ทองไทย
12 นายวัชรกร  นครสันติภาพ 16 นายธันณัช  ชาวดร
13 นางสาววรงรอง  เลื่อนลอย 17 นางสาวมัณฑนา  จันทรุมาศ
14 นางสาวนัฏจรินทร์  นาคคำ 18 นางสาวปริยาพร  มากคง

ทดสอบข้อเขียน         :         1. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ (E - Learning)
                                        2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)

ตำแหน่ง                  :         ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผลการเรียนรู้

วันที่สอบ                  :         วันที่  24  มีนาคม พ.ศ.  2560 เวลา   09.00 – 10.15 น.

สถานที่สอบ              :         ห้องพรหมพินิจ ชั้น 3  อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

เวลา                       :         09.00 – 10.15 น.

เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล
1 นายปโยธร  พึ่งประดิษฐ์ 7 นางวราภรณ์   ม่วงเล็ก
2 นายพิภพ  ตั้งทองชัย 8 นายอดิศักดิ์  ดีสมุทร
3 นางสาวนฤมล  ลิ่มวรพันธุ์ 9 นางสาวณัฏฐิกา  โชติศิริคุณวัฒน์
4 นางสาวเอมอมร  ขอพรกลาง 10 นายดนุพล  วัฒนา
5 นางสาวเกวริน  เต็มรัตน์ 11 นางสาวสุวรรณา  เชี่ยวชาญยนต์
6 นางสาวธัชชลัยย์   อมรลิขิตศิลป์ 12 นางจริยา  ศิลป

ทดสอบข้อเขียน         :         1. ความรู้ทางด้านการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
                                        2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
เข้าห้องสอบทุกกรณี

 

ประกาศผลสอบข้อเขียน   :     วันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2560  ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11   หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน :         หากมีการทุจริตในการสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น   ธนาคารได้พิจารณาจาก
คุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มี คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

 

ประกาศ  ณ วันที่   15   มีนาคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์