ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
16 มีนาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน

********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

วัน / เวลา สอบ :         วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2560           เวลา  09.00 – 12.15 น.

สถานที่สอบ               :         ห้องพรหมพินิจ  ชั้น 3   อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล)

เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล
1 นางสาวกุลธิดา  เสงคิสิริ 11 นางสาวพรพรรณ  ฟูจิตร์
2 นางสาวพิมพ์พา  รัตนสุคนธ์ 12 นางสาวพสุดา  ประเสริฐศรี
3 นางสาวพนาวัลย์  สุวรรณพงค์ 13 นางสาวธาริณี  มิ่งมีสุข
4 นางธัญศุภธนิศร์  บุญประสิทธิ์ 14 นายจักรี  ลีระศิริ
5 นายกฤชปภพ  สอนง่าย 15 นายจักรกฤษ  จันทะรัง
6 นางสาวงามจิต  สุนทรธีรวุฒิ 16 นางสาวภัณฑิรา  นรเศษฐกร
7 นายณชัยริทธิ์  หลงสมบูรณ์ 17 นางสาวณภัค  พงษ์ฤกษ์
8 นางสาวสโรชา  โอ่คำ 18 นางสาวเบญญทิพย์  ครุฑไกวัล
9 นายเอกลักษณ์  เกื้อหนุน 19 นางสาวเปรมวดี  กิจเจริญค้า
10 นางสาวพัชรี  วงศ์พานิช

 

ทดสอบข้อเขียน         :         1. ความรู้ทางด้านการวางแผนอัตรากำลัง จัดทำนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์
                                            การวิเคราะห์ประเมินค่างาน ประเมินสมรรถนะ   การจัดทำ Career  path  โครงการ 
                                            Talent/Successor   แผนแม่บท  HR ระบบ PMS การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิตอล
                                            และเกณฑ์ SEPA/TQA
                                        2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)

 ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน   :     วันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2560 ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11   หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน :         หากมีการทุจริตในการสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานทั้งนี้    ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น   ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้     หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มี คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

 

 ประกาศ  ณ วันที่   15   มีนาคม  พ.ศ. 2559

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์