ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน
17 มีนาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน

********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ นั้น

ธนาคารขอประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม ตำแหน่งพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล)

เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล
10 นางสาวพัชรี  วงศ์พานิช

ใหม่ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผลการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล
13 นางสาวพัชรี  วงศ์พานิช

 

ประกาศ  ณ วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์