ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
9 พฤษภาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด เพื่อไปปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สถานที่สัมภาษณ์ : ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ : เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นายภัทรวัต  ชวนะรักษ์
2 นายอังกูร  เสรีกุล
3 นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงแก้ว
4 นายจิราภัสร์  จิรเดชวิโรจน์
5 นางสาววิภาวดี  นุชถาวร

                                       : เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
6 นายยงยุทธ  โทอิ้ง
7 นายสันติ   ช่างคำ
8 นางสาวปานทิพย์  อินทร์แสง
9 นายณัฐนนท์  ประเสริฐธิติพงษ์
10 นายขจรศักดิ์  กิ่งแก้ว

 

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์