ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ผู้บริหารสาขา) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารสาขา ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย และผู้รักษาเงินสาขาย่อย
16 พฤษภาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

(ผู้บริหารสาขา)

------------------------------------------------

 

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารสาขา   ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย  และผู้รักษาเงินสาขาย่อย
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สาขาย่อยต่าง ๆ  ของธนาคารฯ  นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ  จำนวน 31 คนโดยมีรายชื่อดังนี้
ตำแหน่ง         หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย  จำนวน 10 คน  คือ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาวดรุณี ศรีวรขันธุ์ 6 นางสาวณัฐชมนต์ ธนยศธัญวัฒน์
2 นางสาวสุพรรณี บ่อหนา 7 นางสาวปนัดดา กาญจนมิ่ง
3 นางสุนิสา อำลอย 8 นางใจเพ็ชร จันทรชาศรี
4 นางสาวณัฐสุดา ราชพิทักษ์ 9 นายอภิรักษ์ สัภยากุล
5 นางสาวเกวลิน ทองคุ้ม 10 นางสาววราภรณ์ ดวงใจ

ตำแหน่ง         ผู้รักษาเงินสาขาย่อย  จำนวน 21 คน  คือ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาวมนัญยา เกี๋ยงมนา 12 นางสาวชญาดา ศรีครรธรักษ์
2 นางสาวฐิติชญาน์ แสนเมือง 13 นางสาวจิรนันท์ ซุ่นอินทร์
3 นางสาวพัชรา ศรีเล็ก 14 นางสาวอังคณา ทองสมจิตต์
4 นางสาวดารารัตน์ ชนะค้า 15 นายจักษณ์กวินทร์ กาญจนภักดิ์
5 นางสาวประภาวรรณ ประสานพานิช 16 นางสาวธนัทธิดา เชยบัวแก้ว
6 นางสาวปภัชญา แจ่มใส 17 นายชัยวัฒน์ ม่วงนิมิตร
7 นางสาวนฤมล  ภีระมูล 18 นางสาวน้ำทิพย์ ดวงดี
8 นางสาวประภัสสร  วงศ์ใหญ่ 19 นางสาวจิราพร จิตปรีชาญ
9 นางสาวฤดีกานต์ สมศรี 20 นางสาวประทับใจ สุวรรณประดิษฐ์
10 นางสาววิรากร ซุ่นอินทร์ 21 นางสาวทัศนีย์ คล้ายคลึงดี
11 นางสาวนันทิยา วิทยไพบูลย์สกุล    

 

ทั้งนี้   ธนาคารจะทยอยเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตามลำดับ   และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ  จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้  อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี  นับแต่ที่ประกาศ
โดยธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้  และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี  หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว  จะไม่มีผล ผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

 

ประกาศ  ณ วันที่   16    พฤษภาคม    พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์