ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
17 พฤษภาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

------------------------------------------------

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ นั้น

บัดนี้ ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่สอบผ่านการคัดเลือกของธนาคารฯ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผลการเรียนรู้

นายปโยธร  พึ่งประดิษฐ์

ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรม

นายธงชัย   ทองกุม

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงาน ในฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ต่อไป และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ วันที่   17   พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์