ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายการบัญชี
19 พฤษภาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายการบัญชี นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

วัน / เวลา สอบ :   วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา  13.00 – 16.15 น.

สถานที่สอบ      :   ณ ห้องพิมานมาศ  ชั้น 11   อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งนักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส  ส่วนงบการเงิน

เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
A1 นางสาวพัชรา  ม่วงผึ้ง A13 นางสาวกรรณิการ์  มะเริงสิทธิ์
A2 นายธวัธชัย  สายน้อย A14 นายนพสิทธิ์  จิรดำรงค์วิทย์
A3 นางสาวปรียานุช  สายเชื้อ A15 นางสาวธนิษฐา  สายสุทธิ
A4 นางสาวนันท์นภัส  นิลทอง A16 นางสาวมิ่งขวัญ  จินดาอุดมศักดิ์
A5 นางสาวสุภาวดี  ไหมทอง A17 นายอรรถพล  ยิ้มช้าง
A6 นางสาววิภารัตน์  ยศอินทร์ A18 นางสาววาสนา  วิจารณกรณ์
A7 นางสาวธนพร  สาธุวงษ์ A19 นางสาวนฤมล  ปาวะกะนันท์
A8 นางสาวฉัตรอลีนา  อัคริมาเมธีกุล A20 นางดรุณี  อารีรักษ์
A9 นางสาวเพชรกะรัต  เหมวงศ์มณีกุล A21 นางสาวมณีทิพย์  เป็นพนัสสัก
A10 นางสาวอัตชา  รอดเกิด A22 นางสาวประภัสสร  ทาระบุตร
A11 นางสาวธิดารัตน์  จำปี A23 นางสาวศิริวรรณ  แซ่ลิ้ม
A12 นายชัยวิทย์  เสมาเงิน A24 นางสาวสร้อยฟ้า  หน่อแก้ว

ตำแหน่งนักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส  ส่วนงบการเงิน (ต่อ)


เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
A25 นายอภิวัฒน์  วินาลัย A28 นางสาวเมธิณี  อนุรักษ์พนาวัน
A26 นายศรัญพงศ์  วงศ์จันทร์คำ A29 นายธงชัย  เติมติกุล
A27 นางสาวอุทัยวรรณ์  หาเรือนมิตร A30 นางสาวกุลธิดา  โหมดศรี

การทดสอบ    :    1. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)
2. ความรู้ในตำแหน่งด้านบัญชี
2.1 มาตรฐานการบัญชี  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การแสดงรายการ ในงบการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  กระบวนการควบคุมภายใน (อัตนัย)
2.2 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเลข และภาษาอังกฤษ (ปรนัย)

ตำแหน่งพนักงานบัญชี  ส่วนควบคุมระบบบัญชีสาย 2


เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
B1 นางสาวเปมิกา  วรรณปะกะ B10 นางสาววรภา  เหล็กสูงเนิน
B2 นางสาวสุภรัตน์  น้อยปาน B11 นางสาวพัชราภรณ์  รอดดำ
B3 นางสาววิภารัตน์  ไพรี B12 นางสาววราภรณ์  เอื้อพัฒนวงศ์
B4 นางสาวณัฐธิดา  ติวิทย์ศิริกุล B13 นางสาวอรณิชา  ยี่สิ้น
B5 นางสาวฐิติวรรณ  หวาดเปีย B14 นางสาวมนทิรา  เทศสาลี
B6 นางสาวธัญญาเรศ  ยานปิน B15 นายอาทิตย์  สีหสิทธิ์
B7 นางสาวอริสรา  อัครเรืองรอง B16 นางสาวนฤมล  สุวะมาตย์
B8 นางสาวละอองดาว  ศักดิ์เรืองงาม B17 นางสาวภัทรา  ชมสุวรรณ
B9 นางสาวกมลเนตร  ม่านแก้ว B18 นางอรรถยา  ศรีภักดี

การทดสอบ   :   1. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)
2. ความรู้ในตำแหน่งด้านบัญชี
2.1 ความรู้ด้านบัญชีทั่วไป (อัตนัย)
2.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย)

ประกาศผลการทดสอบ   :  วันอังคารที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2 ชั้น 11 หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่   19   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์