ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายการบัญชี
13 มิถุนายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายการบัญชี นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

วัน/เวลาสัมภาษณ์       :         วันอังคารที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2560    เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

สถานที่สัมภาษณ์        :         ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11  อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งนักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส  ส่วนงบการเงิน

ลำดับที่ ชื่อ - สุกล ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นางสาวธนพร  สาธุวงษ์ 3 นางสาวมิ่งขวัญ  จินดาอุดมศักดิ์
2 นายนพสิทธิ์  จิรดำรงค์วิทย์ 4 นายอรรถพล  ยิ้มช้าง

 

วัน/เวลาสัมภาษณ์       :         วันอังคารที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2560    เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

สถานที่สัมภาษณ์        :         ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11  อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งพนักงานบัญชี  ส่วนควบคุมระบบงานบัญชี สาย 2

ลำดับที่ ชื่อ - สุกล ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นางสาววิภารัตน์  ไพรี 5 นางสาววราภรณ์  เอื้อพัฒนวงศ์
2 นางสาวธัญญาเรศ  ยานปิน 6 นางสาวมนทิรา  เทศสาลี
3 นางสาวกมลเนตร  ม่านแก้ว 7 นางสาวนฤมล  สุวะมาตย์
4 นางสาววรภา  เหล็กสูงเนิน    

 

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจาก คุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์