ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
16 มิถุนายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้น

บัดนี้  ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่สอบผ่านการคัดเลือกของธนาคาร  ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สุกล ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นายอังกูร  เสรีกุล 5 นายภัทรวัต  ชวนะรักษ์
2 นายณัฐนนท์  ประเสริฐธิติพงษ์ 6 นายจิราภัสร์  จิรเดชวิโรจน์
3 นางสาวปานทิพย์  อินทร์แสง 7 นางสาววิภาวดี  นุชถาวร
4 นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงแก้ว    


ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง  การขึ้นทะเบียนสำรองมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศ โดยธนาคารขอ สงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนสำรองก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนสำรองครบ
กำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

 

ประกาศ  ณ วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์