ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายกฎหมาย
16 มิถุนายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายกฎหมาย นั้น

บัดนี้  ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอก ที่สอบผ่านการคัดเลือกของธนาคาร ดังนี้

 ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน 

  1. นางสาวพรรณนิษา  สุขพันธุ์
  2. นายธนสรรค์  ทิพยารมณ์

 

ขึ้นทะเบียนสำรอง  จำนวน 2 คน 

  1. นางสาวกัลยา  แดงอ่อน
  2. นายวีระวัฒน์  สวัสดิโกมล
ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายกฎหมาย และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละ สิทธิการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง  การขึ้นทะเบียนสำรองมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศ โดยธนาคารขอ สงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนสำรองก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนสำรองครบ
กำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ  ณ วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์