ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการทดสอบข้อเขียน (ผู้บริหารสาขา)
16 มิถุนายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง แจ้งวัน  เวลา  สถานที่   และรายละเอียดการทดสอบข้อเขียน

(ผู้บริหารสาขา)

*********************

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขา เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2560  เพื่อปฏิบัติงานในสาขาของธนาคาร นั้น

ธนาคารขอแจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบข้อเขียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน / เวลา       : วันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 

เวลา 9.00 -12.00 น. (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 9.15 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ    : ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่  ห้องพิมานมาศ  ชั้น 11  อาคารจอดรถ

รายละเอียดการทดสอบ

ตำแหน่งที่สมัคร รายละเอียดการทดสอบข้อเขียน

หัวหน้าบริหารจัดการสาขา

(สมุห์บัญชี)

- ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล และความรู้ ความสามารถทั่วไป

- ความรู้ด้านบัญชี  ความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร  การบริหารจัดการ 

- ความรู้ทั่วไปเรื่องการบริหารความเสี่ยง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ได้แก่ การป้องกันการฟอกเงินและ

  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ด้านธุรกิจนายหน้าประกันภัยด้านข้อมูล  เครดิต  และกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา(FATCA)

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน   :  วันพุธที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11   หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 11-12  และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น (สำหรับสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์)

คำเตือน หากมีการทุจริตในการสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่    16    มิถุนายน  พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์