ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

---------------------------

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์   ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้


คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส(เกรด 6-7)

 

2 อัตรา

 

 • อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/E-Banking/Digital Banking ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา  การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความสามารถในการประสานงาน  สื่อสารที่ดี  เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร  สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเขียนรายงาน และ/หรือ การบริหารจัดการโครงการ Digital Banking  และ/หรือการจัดทำ Feasibility Study  และ/หรือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย Model ทางเศรษฐศาสตร์  และ/หรือการวิเคราะห์ธุรกิจของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(เกรด 4-5)

 

1 อัตรา

 

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/E-Banking/Digital Banking ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office และMicrosoft Project  Management ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา  การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความสามารถในการประสานงาน  สื่อสารที่ดี  เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร  สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเขียนรายงาน และ/หรือ การจัดทำ Feasibility Study  และ/หรือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย Model ทางเศรษฐศาสตร์  และ/หรือการวิเคราะห์ธุรกิจของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310    โทรศัพท์  0 2202 1268  และ 0 2202 1951   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  หรือ  www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์