ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
Press Release
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส. จับมือ15สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จัด MOU โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผนึกพันธมิตรทำให้คนไทยมีบ้าน
29 มิถุนายน 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ15 สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ นำร่อง 15 จังหวัด กว่า 200โครงการจัดสรรจากทั่วประเทศ มูลค่าโครงการรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาท สร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐร่วมกับสมาคม / ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ รวมถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ได้อย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบเพื่อสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึงจากความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการก้าวสู่แนวทาง “Get  Together  We  Bring Home  for  All” เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านซึ่งทั้ง ธอส.และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรส าคัญของธนาคารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ล่าสุดธนาคารได้ร่วมกับ15สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต  สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี  สมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา  สมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก  สมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี  สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่  สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี  ผู้แทนจังหวัดสระบุรี  ผู้แทนจังหวัดมุกดาหาร  ผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ ผู้แทนจังหวัดสระบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีกรอบสาระสำคัญคือ

1.สมาชิกของสมาคมจะจัดส่งโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยมาเข้าโครงการพิเศษของ ธอส.อาทิ โครงการประเภท Fast  Track  /  Smart  Fast  Track  /  Regional  Fast  Track และ LTF ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการประเมินราคา เนื่องจากธนาคารกำหนดราคารับเป็นหลักประกันของที่อยู่อาศัยในโครงการล่วงหน้าซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อได้เช่นกัน

2.สมาชิกของสมาคมจะจัดส่งลูกค้าภายใต้โครงการประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจริงให้แก่ธนาคาร เพื่อพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น(Pre  Approve) และยื่นกู้จริงไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในแต่ละโครงการ

3.ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ทำการ Pre Approve ก่อนที่โครงการจะตัดสินใจขายให้แก่ลูกค้า

4.ธนาคารจะจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้แก่ลูกค้าในโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยด้วยเงื่อนไขพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด และ

5.ธนาคารจะอำนวยความสะดวกให้บริการลูกค้านอกสถานที่ ตามที่ธนาคารและสมาชิกของสมาคมได้ตกลงกัน

ทั้งนี้ ภายใน MOU โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฉบับนี้ครอบคลุมถึงบรรดาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์กว่า 200 โครงการโดยมีมูลค่าของโครงการรวมกันกว่า30,000ล้านบาท และเตรียมขยายความร่วมมือไปยังสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการกับ ธอส. ในอนาคตต่อไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวในตอนท้ายถึงความร่วมมือระหว่าง ธอส.และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้จะทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ง ธอส.พร้อมที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโครงการทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงการบริการนอกสถานที่เป็นต้นโดยมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยทำให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 178,224 ล้านบาทและยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ได้อีกทาง

ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
29 มิถุนายน2560