ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
13 กรกฎาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

วัน / เวลา สอบ :         วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 - 12.15 น.

สถานที่สอบ     :         ณ ห้องเกล็ดดาว  ชั้น 3   อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งพนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส

เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
1 นายอภิชาต  จันเดชชนะวงศ์ 7 นางสาวสุนิสา  ช่วยเมือง
2 นางสาวอัญญารัตน์  มั่นคง 8 นายธีระ  โรจน์รณชิต
3 นางสาวจิราพร  ยี่สุ่น 9 นายจักรกฤษณ์  ฉันท์ตเวช
4 นายวุฒิชัย  ตระกูลประดิษฐ์ 10 นางสาวนงเนตร  ชูเรือง
5 นางสาวเหมือนฝัน  แฝงสีคำ 11 นางสาววิภาวรรณ   อาษานอก
6 นายโชคชัย  รุทธพิชัยรักษ์    

วัน / เวลา สอบ :         วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 - 12.15 น.

สถานที่สอบ      :         ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11   อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งพนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่สอบ ชื่อ - สุกล เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
1 นางสาวพิชญา  องค์ศิริมงคล 4 นางสาวณัฐสุภากมล  วิเศษสิงห์
2 นางสาวณฐภัทร  เจริญใจ 5 นายภัทร  ชาลีพรหม
3 นางสาวสินีนาฎ  โพธิ์ดี 6 นายศราวุฒิ  เอี่ยนเจ้ง

การทดสอบ    :    1. สอบความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)
                        2. สอบความรู้ในตำแหน่ง (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ปรนัย)

  • ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Trend , Security, Testing, Programming concept, System development concept, Risk)
  • Digital Banking / Fintech
  • Management / Planning

ประกาศผลการทดสอบ   :  วันพุธที่  2  สิงหาคม   พ.ศ. 2560 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2 ชั้น 11 หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่   12   กรกฎาคม   พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์