ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
7 สิงหาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล
272 นายคัสธรณ์  แซ่ตั้ง
273 นายสุรวุฒิ คำนวนสกุณี
274 นางสาวจิตขจร มวยเก่ง

วัน / เวลา สอบ    :  วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 เวลา  09.00 – 12.15  น.

สถานที่สอบ         :  ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3   อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

การทดสอบ         :  1. ความรู้พื้นฐานด้าน IT
                            2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
                              3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน   :     วันที่  4  กันยายน  พ.ศ. 2560
ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11   หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน หากมีการทุจริตในการสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจาก คุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มี คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

 

ประกาศ  ณ วันที่  7   สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์