ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานฝันนักศึกษาได้จัดโครงการประกวด “แบบบ้านผู้สูงอายุ”
8 สิงหาคม 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานฝันนักศึกษาได้จัดโครงการประกวด “แบบบ้านผู้สูงอายุ”
โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบบ้านผู้สูงอายุซึ่งผลงานการแบบบ้านดังกล่าวจะนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบบ้านให้กับผู้สูงอายุในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษารู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาส่งผลงาน
เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 31 ราย จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากสถาบันต่างได้ทำการคัดเลือกผลงานฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการตัดสิน

1. ผู้แทนจากบริษัท SCG

2. ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

3. ผู้แทนจาก คณะสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ผู้แทนจาก ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5. ผู้แทนจาก ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกในรอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา


มีผู้เข้าผ่านรอบรวมทั้งสิ้น 14 ราย ดังนี้

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ (14 ราย)
การประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ กับ ธอส. ปี 2560

1 นางสาวปริญญ์ ถาบุญเรือง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
083-078-1776
2 นางสาวเมย์ฑินี ทองคำ ม.ศรีปทุม 087-022-5283
3 นางสาวพรทิพย์ หัสยพงศ์พันธ์ ม.ศรีปทุม 095-516-9391
4 นายปริญญา เนตรคำ ม.ขอนแก่น 095-795-4480
5 นางสาวรวิกานต์ จันมากุลวัฒน์ ม.ขอนแก่น 090-010-5785
6 นางสาวศิริพร คำแก้ว ม.ขอนแก่น 097-259-0010
7 นายธีรธันย์ ภูริจิรธนานันท์ สถาบันเทนคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
091-435-6873
8 นายศุภโชค สีชำนิ ม.ศิลปากร 091-059-5445
9 นายปวริส สินธิ์ศิริพรชัย ม.ขอนแก่น 064-905-1998
10 นายกวินวรงค์ อิงคดำรง สถาบันเทนคโนฯ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
086-554-6397
11 นายชนาธิป แร่เจริญ ม.ศรีปทุม 086-841-8359
12 นายโอรส เหล่าสันติสุข ม.ศรีปทุม 084-355-7365
13 นายภาณุวิชญ์ ศรีสุทธา ม.ขอนแก่น 099-930-8308
14 นายพีรพล สุทธิมรรคผล สถาบันเทนคโนฯ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
089-482-7265


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-202-2435 ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม