ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ กับ ธอส. ปี 2560
23 สิงหาคม 2560

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ กับ ธอส. ปี 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา ชื่อผลงาน
1 นางสาวศิริพร  คำแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านอยู่เย็น
2 นายปริญญา  เนตรคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น L HOUSE
3 นายพีรพล  สุทธิมรรคผล สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
บ้านวันวาน