ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธอส.รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
12 กันยายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่  นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน   ตามตารางรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ  โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

 

วันที่สอบ                :  วันพฤหัสบดีที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2560

เวลาสอบ                :  9.00 –12.00 น. (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 9.15 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ            :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3  อาคาร 2

ทดสอบข้อเขียน       :  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 6

  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
  3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 2

  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง  พนักงานตรวจสอบอาวุโส

  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครี่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  วันพฤหัสบดีที่  5  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

 

รายชื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขีย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 6

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
A1 นางสาว สุวณี เตวิชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 2

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล
B1 นาง อรพรรณ ชินสุวรรณพานิช B2 นาย มนตรี เทวจินดาพันธุ์
ตำแหน่ง  พนักงานตรวจสอบอาวุโส

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล
C1 นางสาว วิภารัตน์ ยศอินทร์ C5 นางสาว อัลญาณี ระวังวงศ์
C2 นางสาว จิตราภรณ์ ฉิมพลี C6 นาง พจมาลย์ สังฆะสี
C3 นางสาว มณีวรรณ ไชยทองศรี C7 นางสาว กรวรรณ ม่วงเพชร
C4 นาย สรรพงษ์ วรุตตมะ C8 นาย วีระพงษ์ จันทรศร


ประกาศ  ณ วันที่    11    กันยายน  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์