ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธอส.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายธนาคารฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
12 กันยายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

------------------------------------------------

 

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ  จำนวน 3 คนโดยมีรายชื่อดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส  จำนวน 2 คน  คือ

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาวอัญญารัตน์  มั่นคง
2 นายโชคชัย  รุทธพิชัยรักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 คน  คือ

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาวณฐภัทร  เจริญใจ

                        ขึ้นทะเบียนสำรอง  จำนวน 2 คน

ตำแหน่ง : พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส  จำนวน 1 คน  คือ

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นายธีระ  โรจน์รณชิต

ตำแหน่ง : พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 คน  คือ

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นางสาวณัฐสุภากมล  วิเศษสิงห์

 ทั้งนี้   ธนาคารจะทยอยเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตามลำดับ   และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ  จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้  อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี  นับแต่ที่ประกาศ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้  และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี  หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว  จะไม่มีผล ผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

 

                                                                                                                                                               

ประกาศ  ณ วันที่    7      กันยายน    พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์