ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
การแถลงทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญ
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
การจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2555
27 มิถุนายน 2554
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2555 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (Workshop) จัดโดยฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2555 แผนวิสาหกิจระยะเวลา 5 ปี (2555-2559) แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 3 ปี (2555-2557) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความเห็น เพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจของธนาคาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางดำเนินกลยุทธ์ เพื่อนำข้อสรุปในครั้งนี้เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม วิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่