ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
โครงการบ้านเอื้ออาทร
24 มีนาคม 2557
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย


รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุดของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเริ่มต้นจากการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และไม่สร้างภาระที่มากเกินขีดความสามารถในการหารายได้ของประชาชน สร้างโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย จึงได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ได้รับสิทธิเช่าซื้อบ้าน ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจากการคัดสรรของการเคหะแห่งชาติ


นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ได้รับสิทธิไปแล้วกว่า 39,540 ราย  และจะยังคงให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อช่วยเสริมสร้างรากฐานด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้ประชาชน สร้างเสริมโครงสร้างทางสังคมให้เข็มแข็ง ตามพันธะกิจของธนาคารที่ได้ให้ไว้ต่อสังคม“ให้บริการทางการเงิน ด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงนโยบายภาครัฐประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”


ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร ต้องยื่นแบบจองสิทธิต่อการเคหะแห่งชาติก่อน  หรือการเคหะพื้นที่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ดูแบบบ้านและที่ตั้งโครงการได้ที่  www. nhanet.or.th  หรือโทร  call center 1615 กด 2  หรือกองบริหารการขาย  การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2351-6928 , 0-2351-6816  เมื่อได้รับสิทธิเช่าซื้อแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงจัดส่งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ดำเนินการในขั้นตอนการกู้เงินเพื่อเช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร ต่อไป


คุณสมบัติ : หลักฐาน : เงื่อนไข ของผู้จองสิทธิตามเกณฑ์ของการเคหะแห่งชาติ

 • มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร)
 • มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
 • สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน หรือสลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก
 • เงินจอง 3,000 บาทหรือ 6,000บาท
 • ห้ามการโอนสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือเช่าซื้อในระยะเวลา 5ปี
 • ห้ามนำอาคารไปให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือเช่าช่วง หรือหากตรวจสอบพบภายหลังมีการแจ้งคุณสมบัติที่เป็นเท็จจะถูกบอกเลิกสัญญา และริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด
 • กรณีชำระเป็นเงินสดทั้งหมด สามารถกระทำได้ แต่จะได้รับการโอนสิทธิหลังจากครบกำหนดการเช่าซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เมื่อได้สิทธิเช่าซื้อแล้ว จะต้องผ่อนชำระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้างอาคารในอัตราเดือนละ 300 บาท เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความประสงค์จะซื้ออาคาร และมีความสามารถในการผ่อนชำระ 

 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อรายย่อยโครงการบ้านเอื้ออาทร

 1. วัตถุประสงค์การกู้ 
  เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดในโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น
 2. วงเงินให้กู้ 
  ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย
 3. ระยะเวลาการกู้ 
  ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลัก( ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ ) หรือผู้กู้ร่วมรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (โดยธนาคารจะนับอายุของผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่าเป็นหลัก)
 4. อัตราดอกเบี้ย 
  อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศธนาคารสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร