ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศรับสมัครนายหน้าขายทรัพย์สินของธนาคารอาคารสงเคราะห์
15 ธันวาคม 2554

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง การรับสมัครนายหน้าขายทรัพย์สินของธนาคาร

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางด้านนายหน้า เสนอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นนายหน้าขายทรัพย์สินของธนาคาร ในขอบเขตความรับผิดชอบทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตภูมิภาคทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เสนอเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานให้กับธนาคาร โดยนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติของนายหน้า

1.1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน ที่มีวัตถุประสงค์เป็นนายหน้า
1.2 กรรมการบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน ต้องไม่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานธนาคารสังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน หรือฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1 หรือฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
1.3 กรรมการบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคารถึงขั้นฟ้องคดี
1.4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องไม่เคยถูกธนาคารเลิกจ้าง เพราะเหตุปฏิบัติผิดสัญญา หรือเพราะเหตุที่ได้กระทำให้ธนาคารเสียหายด้วยประการใด ๆ
1.5 ต้องมีเงินฝากประกันการปฏิบัติงาน โดยเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฝากได้ทุกสาขา) จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และมอบสมุดคู่ฝากเป็นประกันไว้กับธนาคาร หากเงินฝากในบัญชีดังกล่าวลดลงเหลือน้อยกว่า 100,000 บาท ต้องนำเข้าฝากเพิ่มให้มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ทันที (การฝากเงินประกันการปฏิบัติงานนี้ ยกเว้นนายหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ)

2. การทำสัญญาจ้าง

ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 2 ปี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาหรือต่อสัญญา โดยให้มีการประเมินผลงานของนายหน้าทุก 6 เดือน การพิจารณาผลงานของนายหน้าจะพิจารณาจากจำนวนรายที่ขายได้เป็นเกณฑ์

3. การจ่ายงานให้นายหน้า

ธนาคารจะจ่ายรายการทรัพย์สินที่จะดำเนินการขายให้กับทุกนิติบุคคลโดยเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งเขตหรือโซนการขาย

4. อัตราค่าบำเหน็จ และการจ่ายค่าบำเหน็จ

4.1 ธนาคารตกลงให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้า และนายหน้าตกลงรับค่าบำเหน็จเมื่อนายหน้าชี้ช่อง ในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาขายทรัพย์สินแต่ละราย
4.2 เงินค่าบำเหน็จที่ธนาคารตกลงจะให้แก่นายหน้าตามอัตราดังกล่าวนั้น ธนาคารจะจ่ายให้แก่นายหน้า และนายหน้าจะรับค่าบำเหน็จ เมื่อธนาคารได้รับชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายกันจากผู้ซื้อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินระหว่างธนาคารกับผู้ซื้อ ณ สำนักงานที่ดินแล้ว โดยธนาคารจะจ่ายค่าบำเหน็จให้ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากนายหน้า

5. เงื่อนไขการจ่ายค่าบำเหน็จ

5.1 ธนาคารจะจ่ายค่าบำเหน็จให้เฉพาะที่เกิดจากผลงานการชี้ช่องของนายหน้า คณะกรรมการพิจารณาการขายทรัพย์สินธนาคารมีอำนาจพิจารณางดจ่ายค่านายหน้า หากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าการขายทรัพย์ไม่ได้เกิดจากการชี้ช่องของนายหน้า
5.2 นายหน้าจะต้องเป็นผู้พาผู้ซื้อมาติดต่อซื้อทรัพย์ด้วยตนเอง และต้องเป็นพนักงานตามบัญชีรายชื่อ ซึ่งนายหน้าแจ้งแก่ธนาคารเท่านั้น
5.3 กรรมการหรือหุ้นส่วนของนายหน้าซื้อทรัพย์ในนามตนเอง ธนาคารไม่พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จ ไม่ว่าจะเป็นนายหน้าของตนเองหรือนายหน้าผู้อื่น
5.4 การขายทรัพย์บางกรณี ธนาคารพิจารณาสงวนสิทธิ์งดจ่ายค่าบำเหน็จ เช่น การขายลดราคาในแต่ละช่วง การขายยกล๊อต เป็นต้น

6. สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครนายหน้าสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 8 และสำนักงานสาขาต่างจังหวัดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกจังหวัด ยกเว้นสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2202-1822 ถึง 3 ในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดทำการของธนาคาร

7. การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะประกาศรายชื่อนายหน้าที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาต่างจังหวัดของธนาคารทุกจังหวัด ยกเว้น สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
อนึ่ง ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกบริษัทที่ธนาคารมีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายหน้าของธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห์