img-news-detail-l

ธอส.เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10 กุมภาพันธ์ 2555
        เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ คุณสมศักดิ์ อัศวโภคี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเรียน  บ้านพักครู พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และได้ทำพิธีมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และได้สนับสนุนเพิ่มเติมในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนฯ (ลานเอนกประสงค์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ซ่อมหลังคาโรงอาหาร และ ห้องน้ำ-ห้องสุขาบ้านพักครู)ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ด้าน CSR ของธนาคารในด้านการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ยั่งยืน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์