ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

8 พฤษภาคม 2556

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
------------------------------------------------

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง 
- คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้านระบบสารสนเทศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ได้แก่ ใบรับรอง ITIL V.3 Foundation หรือ CISA หรือ CISSP เป็นต้น
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ISO 27001, BCP/DRP)
- มีประสบการณ์งานในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสาร และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1951 และ 0-2202-1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในเวลาทำการ 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้   ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  http://www.ghbank.co.th/  ในวันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556

ประกาศ ณ วันที่   7   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์