ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25 เมษายน 2560 ประกาศธอส.สอบราคาตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารฯ
21 เมษายน 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ (Data Entry: DE) เชียงใหม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
18 เมษายน 2560 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 46 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 เมษายน 2560 เผยแพร่ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Switch ศูนย์ Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
10 เมษายน 2560 ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3 เมษายน 2560 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
31 มีนาคม 2560 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
30 มีนาคม 2560 จ้างพิมพ์ซองจดหมายธนาคารฯ ชนิดมีช่องหน้าต่าง
24 มีนาคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบอบรม/ประชุมทางไกลเสมือนจริง (Tele Presence)
21 มีนาคม 2560 ประกาศธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบอบรม/ประชุมทางไกลเสมือนจริง(Tele Presence)
7 มีนาคม 2560 ประกาศธอส.ประกวดราคาจัดจ้างทำการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring Model)
23 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบอบรม/ประชุมทางไกลเสมือนจริง (Tele Presence) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดจ้างทำการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (ฺBehavior Scoring Model) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ธอส.สอบราคางานจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน เพื่อใช้งานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษ 14 หลัก,เครื่องคำนวณเลขขนาดเล็ก แบบไม่มีกระดาษ 14 หลัก และเครื่องคำนวณเลขขนาดเล็ก แบบไม่มีกระดาษ 12 หลัก รวมทั้งหมด 258 เครื่อง
3 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดซื้อกระดาษเช็ดมือรุ่น L-FOLD ใช้กับห้องสุขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนญ.พร้อมติดตั้งกล่อง จำนวน 1,080 กล่อง
27 มกราคม 2560 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การจัดจ้างทำการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับควาเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring Model) โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
26 มกราคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)