การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
4 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการจ้างจัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู้บุตรพนักงานเดือนตุลาคม 2558
3 สิงหาคม 2558 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต
3 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารขยายข้าง ขนาด 10.5/8”x15.5/8”x2” กระดาษน้ำตาล 125 แกรม(KI)พิมพ์ 2 สี
3 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
31 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศและพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องพิมพ์งาน อาคาร 2 ชั้น 7
29 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ชั้น 1 , ชั้น 4 อาคาร 1 และเปลี่ยนหัวจ่ายลมแนวยาวเป็นแบบสี่เหลี่ยม ชั้น 4 อาคาร 1 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
29 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อน้ำสำหรับรดน้ำตันไม บริเวณรอบธนาคารและลานจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เป็นเวลา 3 ปี
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลาดกระบัง
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมหลังคาโพลีคาร์บอเนต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอ่างทอง
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ๋อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึม พื้นชั้นดาดฟ้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขสวัสดิ์
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนวัสดุพื้นเป็นพื้นกระเบื้องยางของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีนครินทร์
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำกระเป๋าอเนกประสงค์ ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 2
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์บัตรชำระเงินกู้ติดบาร์โค้ด(GHB Pay Card)
27 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 24,552 ถัง
27 กรกฎาคม 2558 จัดซื้อระบบ Consolidate SAN Switch พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
27 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดทำ “ทำเนียบผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย
24 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อกระเบื้องยางพร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก
24 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ ด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน จำนวน 1 ท่าน
24 กรกฎาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารความเสียงด้านปฏิบัติการและระบบ โดยวิธีพิเศษ
24 กรกฎาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเช็คโดยใช้ภาคเช๊คแทนตัวเช็ค (Image cheque Clearing and Archive System:ICAS) โดยวิธีพิเศษ
24 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการ ของสาขาสุขุมวิท เป็นระยะเวลา 3 ปี
24 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการ ของสาขาย่อยธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค เป็นระยะเวลา 3 ปี
24 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงานธนาคารและผู้ประสานงานของ หน่วยงานใหม่ที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝาก ประจำปี 2558
23 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการโครงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Digital Signage ประจำปี 2558 โดยวิธีพิเศษ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
23 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าช่วงพื้นที่ทำการของเคาน์เตอร์การเงินเดอะมอลล์ท่าพระ ระยะเวลา 3 ปี
23 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยเพียวเพลส ราชพฤกษ์ ระยะเวลา 3 ปี
22 กรกฎาคม 2558 จ้างซ่อมแซมผนังภายนอกอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธุ์
22 กรกฎาคม 2558 ซื้อเครื่องใช้สำนักงานสำหรับห้องประชุมส่วนกลาง ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 กรกฎาคม 2558 โครงการจ้างทำตะกร้าใส่ของหนัง PU
22 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลา 3 ปี
22 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปี 2559
22 กรกฎาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-D4550D จำนวน 110 กล่อง และรุ่น MLT-D203E จำนวน 37 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
22 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดทำน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้ประเมินเพื่อให้การรรับรองระบบ ISO14001 และระบบ OHSAS 18001(Main-Audit)
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตกล่องกระดาษแบบฝาประกบ สำหรับใส่ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ขนาดยาว 10 นิ้ว X กว้าง 5 นิ้ว ½ X สูง 2 นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 2 สี 1 หน้า เคลือบพีวีซีด้าน 1 หน้า ปั้มเคเงิน 2 จุด ตรงโบว์และโลโกธนาคารฯ
21 กรกฎาคม 2558 โครงการวิจัยการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการมีที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะฟ์
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
17 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารเอนกประสงค์ชั้นล่าง ของเทศบาลตำบลอัมพวา เพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งเคาน์เตอร์การเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี
16 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยพนัสนิคม เป็นเวลา 3 ปี
16 กรกฎาคม 2558 โครงการจัดซื้อของขวัญสำหรับลูกค้าแนะนำและติชมการให้บริการ
15 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านวารสารเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ
15 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด 10.1/8”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”X6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
15 กรกฎาคม 2558 โครงการจ้างทำของชำร่วยสำหรับแจกลูกค้าในพิธีเปิดสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
15 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงระบบจัดการความรู้ออนไลน์ ระยะที่ 2
14 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
14 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
14 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์ กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Pro 9890 และสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Pro 4900 โดยวิธีตกลงราคา
13 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาราชดำเนิน เป็นระยะเวลา 3 ปี
13 กรกฎาคม 2558 โครงการจ้างทำของชำร่วยสำหรับแจกลูกค้า ในสังกัดฝ่ายสาขาภาคเหนือ โดยวิธีพิเศษ
13 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี
10 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดยุทธศาสตร์ภูมิภาค ปี 2558
10 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นทีทำงานชั่วคราว ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราห์ สำนักงานใหญ่
9 กรกฎาคม 2558 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP4002 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3ปี
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุ และพนักงานที่ปฎิบัติงาน ครบ 35, 30, 25, และ 20 ปี ประจำปี 2558
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดหาพื้นที่ในงาน Thailand Smart Money 2015 สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money 2015 สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3
8 กรกฎาคม 2558 จ้างผลิตคู่มือการประมูลบ้านมือสอง ครั้งที่ 2/2558
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)งานจ้างที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริษัทจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร และโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภท LTF และ FAST TRACK ขนาดใหญ่ ประจำปี 2558
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างจัดทำชุดอุปกรณ์บูธเคลื่อนที่เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด จำนวน 50 ชุด
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานสากล
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำหนังสือคู่มือรายการทรัพย์งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน
7 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A(Green)
7 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
7 กรกฎาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Apple รุ่น iMac 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) โครงการงานจ้างปรับปรุงพิื้นที่ทำงาน ชั้น 19 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสาขาย่อยหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นเวลา 3 ปี
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดหาบริษัทรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจำปี 2558
23 มิถุนายน 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 (Vulnerability Scanning & Penetration Testing) โดยวิธีสอบราคา
22 มิถุนายน 2558 ซื้อผ้าหมึก Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
22 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข License ระบบบริหารจัดการ IT ขององค์กร
16 มิถุนายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold รุ่น Opteva 520/562 จำนวน 41 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
16 มิถุนายน 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,598 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P3015dn 260 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ HP LaserJet5200tn 52 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ 590 จำนวน 90 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ2190 จำนวน 135 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน
29 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล Router Cisco จำนวน 11 เครื่อง และ Ethernet Switch จำนวน 40 เครื่อง
28 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server สำหรับการทดสอบและฝึกอบรมเพื่อรองรับระบบ CBS เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 7 วัน และ Software License Veritas Storage Foundation 2 CPU and Veritas Netbackup Client เป็นเวลา 2 ปี 5 วัน
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริษัทดำเนินการพัฒนา E-card Mobile Application
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold บนรถ Mobile Banking จำนวน 6 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
26 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 1 เครื่อง พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์
25 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารฯ สำนักงานใหญ่อาคาร 1 และอาคารจอดรถ
22 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 38 วงจร
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS ยี่ห้อ Powback รุ่น PB2010P จำนวน 11 เครื่อง
8 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลหลัก และวงจรสื่อสารข้อมูลสำรอง สำหรับเปิดสาขาใหม่ปี 2558
21 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง จัดทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ฝ่ายบริหารบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
8 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ COACH เป็นเวลา 2 ปี
24 มีนาคม 2558 เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 190 เครื่อง)
5 มีนาคม 2558 จัดซื้อระบบเครือข่าย WAN สาขาพร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) จำนวน 30 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง