ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
27 พฤษภาคม 2559 จัดซื้ออุปกรณ์ Projector และอุปกรณ์ Monitor พร้อมติดตั้งใช้งานประจำห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 16
27 พฤษภาคม 2559 งานปรับปรุงพื้นที่รับลูกค้า บริเวณโถงสินเชื่อ ชั้น 2 อาคาร 2
26 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
25 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์บัตรชำระเงินกู้ติดบาร์โค้ด(GHB Pay Card)
24 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการว่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธอส-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12
23 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
23 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
23 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษา GHB-VPN
23 พฤษภาคม 2559 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบ Electronic Report โดยวิธีพิเศษ
19 พฤษภาคม 2559 จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน และเก้าอี้ทำงานหัวหน้าส่วน
19 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่
19 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ให้กับส่วนบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
18 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลางเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ
17 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ License Microsoft Office 2016 จำนวน 300 Licenses
17 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้ชุดรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง สาขาย่อยสันทราย
17 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้ชุดรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง สาขาย่อยสัตหีบ
17 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยเกาะสมุย
16 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนพื้นพรมเป็นพื้นกระเบื้องยาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก
16 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำหน่วยงานย่อยหรือสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 ระยอง
16 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำหน่วยงานย่อยหรือสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 3 พัทยา