ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
28 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Software License โดยวิธีตกลงราคา
27 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
27 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านงานสัมมนาพิเศษของนสพ.สยามรัฐ
27 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Visio Profession 2016 จำนวน 14 Licenses โดยวิธีพิเศษ
27 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
27 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
27 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
26 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้ ด้วยระบบ Sealer พร้อมส่งไปรษณีย์
26 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองแขม
26 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 33 ตัว เพื่อใช้งานที่สาขานครปฐม
26 กรกฎาคม 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 61 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นต์หลุยส์ 3
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ฝ่ายสือสารองค์กร ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างรื้อถอนอาคารทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 11 อาคาร 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้ดจ้างผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารแฟ้มสินเชื่อของสาขาประจำฝ่ายสาขาภาคเหนือ เป็นระยะเวลา 1 ปี
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 2/2559
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษไตรมาส 3 ปี 2559
21 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างจัดทำสื่อพิมพ์ประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธอส.เพื่อข้าราชการ
21 กรกฎาคม 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างออกและผลิต พร้อมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารฯในรูปแบบ Line Sticker