ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินกู้เพื่อปลูกสร้าง หรือต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน
วงเงินให้กู้
  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน หรือ ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง / ต่อเติม / ซ่อมแซม
  2. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิ และหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ
   

  ระยะเวลากู้
  • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
  • อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี


  เอกสารประกอบการกู้
  • คำขอกู้เงิน
  • เอกสาร
  • เอกสารแสดงรายได้
   • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
   • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
   • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
   • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
   • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
  • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
   • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
   • ทะเบียนบ้านทุกหน้า
   • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
   • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
  • เอกสารหลักประกัน
   • สำเนาโฉนดที่ดิน
   • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร / แบบแปลนอาคาร / สัญญาว่าจ้าง
   • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร (หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน ท.ด.13 หรือใบขอเลขที่บ้าน)

  * หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน


   
  ค่าใช้จ่ายในการกู้
  • กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
  • กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
  • กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
  • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท
  • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 700 บาท


  วิธีการชำระหนี้เงินกู้
  • ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร และชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้
  • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
  • ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ
   • ธนาคารกรุงไทย -หรือ
   • ธนาคารกรุงเทพ -หรือ
   • ธนาคารไทยพาณิชย์
  ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน
  • ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ
  • ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ไม่เกินรายการละ 50,000 บาท
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอะมอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)
  • ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)