ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
กู้โครงการสวัสดิการ ไม่มีเงินฝาก

โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ประเภทไม่มีเงินฝาก) เป็นการให้บริการเงินกู้ของธนาคารฯ เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการ/พนักงาน ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชน ได้มีโอกาสซื้อ ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสะดวกขึ้น และ ได้ รับสิทธิพิเศษมากกว่าการกู้แบบบุคคลธรรมดาทั่วไป เพียงแต่หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชนทำข้อตกลงกับธนาคารฯ และรับรองผู้กู้ซึ่งเป็น ข้าราชการ/พนักงาน โดยหักเงินเดือนส่งให้กับธนาคารฯ ตามงวดผ่อนชำระ
 


สิทธิพิเศษของข้าราชการ/พนักงานที่จะได้รับ


1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • สวัสดิการไม่มีเงินฝาก
      อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • สวัสดิการมีเงินฝาก
      อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างธนาคารกับหน่วยงาน
* โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดอีกครั้ง

2. วงเงินให้กู้ตามหลักประกัน
 • สวัสดิการไม่มีเงินฝาก

(2.1) กรณีได้รับการคัดเลือกให้ 100%

 • กรณีได้รับการคัดเลือกให้100% หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชน ให้คิดหลักประกันตามเกณฑ์ดังนี้
  • ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
   • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
   • ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
   • ซื้ออาคารพาณิชย์ (ต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)
   • ซื้อห้องชุด
  • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • หลักประกันอยู่ในระวางเวนคืน ที่ยังไม่ได้กำหนดแนวเขตเวนคืน
  • ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • รถยนต์เข้าไม่ถึงหลักประกัน (ยกเว้นโครงการจัดสรรของการเคหะแห่งชาติ)
   • หรือหลักประกันอยู่ในแนวเขตเวนคืน
   • หรือสาธารณูปโภคไฟฟ้าห่างจากหลักประกันเกิน 100 เมตร และมีน้ำใช้ตามสภาพท้องถิ่น
 • กรณีได้รับการคัดเลือกให้100% เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน และผู้ใช้สิทธิสวัสดิการทำงานในบริษัทนั้นไม่ถึง 1 ปี ให้คิดหลักประกันตามเกณฑ์ ดังนี้
  • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
   • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
   • ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
   • ซื้ออาคารพาณิชย์ (ต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)
  • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน แต่ไม่เกินร้อยละ 80% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
   • ซื้อห้องชุด
  • ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • หลักประกันอยู่ในระวางเวนคืนที่ยังไม่ได้กำหนดแนวเขตเวนคืน
  • ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • รถยนต์เข้าไม่ถึงหลักประกัน(ยกเว้นโครงการจัดสรรของการเคหะแห่งชาติ)
   • หรือหลักประกันอยู่ในแนวเขตเวนคืน
   • หรือสาธารณูปโภคไฟฟ้าห่างจากหลักประกันเกิน 100 เมตร และมีน้ำใช้ตามสภาพท้องถิ่น

(2.2) กรณีปกติ

 • กรณีปกติ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชน ให้คิดหลักประกันตามเกณฑ์ดังนี้
  • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
   • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
   • ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
   • ซื้ออาคารพาณิชย์ (ต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)
  • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน แต่ไม่เกินร้อยละ 80% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
   • ซื้อห้องชุด
  • ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • หลักประกันอยู่ในระวางเวนคืน ที่ยังไม่ได้กำหนดแนวเขตเวนคืน
  • ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • รถยนต์เข้าไม่ถึงหลักประกัน (ยกเว้นโครงการจัดสรรของการเคหะแห่งชาติ)
   • หรือหลักประกันอยู่ในแนวเขตเวนคืน
   • หรือสาธารณูปโภคไฟฟ้าห่างจากหลักประกันเกิน 100 เมตร และมีน้ำใช้ตามสภาพท้องถิ่น
 • กรณีปกติ หน่วยงานธุรกิจเอกชน และผู้ใช้สิทธิสวัสดิการ ทำงานในบริษัทนั้นไม่ถึง 2 ปี ให้คิดหลักประกันตามเกณฑ์ ดังนี้
  • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
   • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
   • ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
   • ซื้ออาคารพาณิชย์ (ต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)
  • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินแต่ ไม่เกินร้อยละ 80% ของราคาซื้อขาย ในกรณีซื้อห้องชุดราคาเกินกว่า 1 ล้านบาท ต่อหน่วย
  • ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินแต่ ไม่เกินร้อยละ 70% ของราคาซื้อขาย ในกรณีซื้อห้องชุดราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ต่อหน่วย
  • ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • หลักประกันอยู่ในระวางเวนคืนที่ยังไม่ได้กำหนดแนวเขตเวนคืน
  • ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ในกรณี
   • รถยนต์เข้าไม่ถึงหลักประกัน(ยกเว้นโครงการจัดสรรของการเคหะแห่งชาติ)
   • หรือหลักประกันอยู่ในแนวเขตเวนคืน
   • หรือสาธารณูปโภคไฟฟ้าห่างจากหลักประกันเกิน 100 เมตร และมีน้ำใช้ตามสภาพท้องถิ่น3. ขั้นตอนการทำข้อตกลง
 • หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชนทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอ เข้าร่วมโครงการ เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยถึงธนาคารฯ (สำหรับธุรกิจเอกชนในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้ระบุ เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และจำนวนพนักงานพร้อมทั้งแนบสำเนา หนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคลมาด้วย) ธนาคารฯจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบพร้อมทั้งจัดส่งข้อ ตกลงให้เพื่อดำเนินการต่อไป

 4. ประเภทการกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินและอาคาร หรือห้องชุดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เพื่อขยายต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง 
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและหรืออาคาร หรือห้องชุดอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง 
 • เพื่อชำระเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

5. หน้าที่ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชน
 • เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ/พนักงานให้ใช้สิทธิในการกู้เงิน
 • เป็นผู้หักเงินเดือน ข้าราชการ/พนักงาน เพื่อส่งชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคารฯ
 • แจ้งให้ธนาคารฯ ทราบ เมื่อข้าราชการ/พนักงาน พ้นสภาพจากการ เป็นข้าราชการ/พนักงาน


6. ระยะเวลาให้กู้
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี


7. เอกสารประกอบการกู้เงิน
 • คำขอกู้เงิน
 • เอกสาร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เพิ่มเติม หนังสือรับรองเิงินเดือนตามแบบฟอร์มสวัสดิการ
 • หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสารส่วนตัวของแต่ละท่าน


8. ค่าใช้จ่ายในการกู้
 • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้างต่อเติมอาคาร หรือซ่อมแซมอาคารครั้งละ 800 บาท
 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง อัตราจ้างเหมา รายละ 1,000 บาท (หรือตามที่ธนาคารเเห็นควร)
 • ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้

9. ติดต่อขอรายละเอียด
 • ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 12 เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000