ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์และบริษัท ซัน แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกันจัดให้มีโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ประกอบอาชีพ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศเป็นของตนเอง  ได้สะดวกขึ้น โดยบริษัท ซัน แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทน ของธนาคารในการจัดหาผู้กู้  รับเอกสาร ยื่นคำขอสินเชื่อ ประสานงานกับผู้กู้จนถึงการทำนิติกรรม และ รับชำระเงินกู้ เพื่อให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์  การให้สินเชื่อ ดังนี้

  • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด
  • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
  • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • ชำระหนี้ค่าซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/อาคาร หรือค่าปลูกสร้างอาคาร หรือค่าต่อเติม/ ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
  • ซื้อหรือปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า

ทั้งนี้ การพิจารณาให้สินเชื่อ และการกำหนดวงเงินที่จะให้สินเชื่อของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้สินเชื่อของธนาคาร

     หากท่านต้องการขอคำปรึกษาหรือขอดำเนินเรื่องการขอสินเชื่อ กรุณากดปุ่ม Click ด้านล่าง


ขอคำปรึกษาการให้สินเชื่อ